Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri Özet Metin Gönderimi Yazım Kuralları
 • A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak, 1 satır aralıklı, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
 • Bildiri özeti 2 sayfayı aşmamalıdır.
 • Bildirinin başlığı (12 punto, tamamı büyük harf ve sayfaya ortalı), yazarların tam adlarını ve unvanları, çalıştıkları kurumları belirtilmelidir. Adres, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri de yazarların isimleri üzerine eklenecek bir dipnot ile sayfa sonunda verilmelidir.
 • Bildiri özetinizi 15 Ağustos 2017 tarihine kadar yukarıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp kongre iletişim adresine usak2017@karabuk.edu.tr, mailin konu bölümüne "USAK 2017-Özet" yazarak göndermeniz gerekmektedir.

 

Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları

Gönderilecek bildiriler;

 • A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak, 1 satır aralıklı, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Farklı biçimde olması gereken yerler aşağıda belirtilmiştir.

 • Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin sayfa boyutları dışına taşmaması gerekir.

 • Bildiri metinleri 8 sayfayı aşmamalıdır.

 • Metin içinde başlıklar numaralandırılmış olarak verilmelidir.

Gönderilen çalışmaların aşağıda verilen bölümleri içermesi gerekmektedir:

 • Bildirinin başlığı (12 punto, tamamı büyük harf ve sayfaya ortalı), yazarların tam adlarını ve unvanları, çalıştıkları kurumları belirtilmelidir. Adres, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri de yazarların isimleri üzerine eklenecek bir dipnot ile sayfa sonunda verilmelidir.

 • Türkçe özet hazırlanmalıdır ve 200 kelimeyi aşmamalıdır.

 • Anahtar Kelimeler mutlaka verilmelidir (5-8 kelime arası)

 • Ana Metin (Nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Öneriler bölümlerini içermelidir)

 • Yöntem kısmında Araştırmanın Modeli, Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları, Verilerin Toplanması ve Verilerin Çözümlenmesi alt bölümleri bulunmalıdır. Derleme türü çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar, çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir. Diğer çalışmalarda ise konunun türüne göre değişiklik yapılabilir, fakat bunun okuyucuyu, dinleyiciyi sıkacak ya da metinden faydalanmasını güçleştirecek detayda alt bölümler seklinde olmamasına özen gösterilmelidir.

 • Tablo, şekil, resim, grafik vb. metin içerisinde yer almalıdır. Tablo başlıkları tablonun üstüne, grafik başlıkları grafiğin altına gelecek şekilde yazılmalıdır.

 • Atıflar iç not olarak metin içinde parantez açılarak verilmelidir. Parantez içinde verilen iç notta yazarın soyadı, eserin yayın tarihi ve sayfa numaraları şu örnekteki gibi yazılmalıdır: Tek yazarlı eserler için (Sezen, 1999: 142-155); iki yazarlı eserler için (Özdemir & Muradova, 2008: 146-153); ikiden fazla yazarlı eserler için (Bolat & diğerleri, 2009: 215-239). Bildiri tam metini içinde atıf yapılan eserlerin ayrıntılı künyesi, bildiri sonunda yazılacak kaynakçada eksiksiz olarak verilmelidir.  Çalışma sonundaki kaynakça için tıklayınız

 • Varsa Ekler kaynakçadan sonra verilmelidir.

 • Bildiri tam metninizi 15 Eylül 2017 tarihine kadar yukarıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp kongre iletişim adresine usak2017@karabuk.edu.tr, mailin konu bölümüne "USAK 2017-Tam Metin" yazarak göndermeniz gerekmektedir.

Bildiri Tam Metin Örnek Şablonu

Poster Hazırlama ve Sunma Kuralları

1. Posterin boyutu 70*90 cm ve tek parça olarak hazırlanmalıdır.
2. Her posterde konu başlığı, yazar ve kurum adları yer almalıdır.
3. Poster, en az 1 m uzaklıktan okunabilir olmalıdır.
4. Salt düz metinden oluşan tasarımlardan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğunca madde imleri, tablolar ve grafik öğeler kullanmak yerinde olacaktır.
5. Posterde renk sınırlaması yoktur ve görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
6. Her poster önceden belirlenen ve ilan edilen yere asılacaktır. En az bir yazarın programda belirtilen saatlerde posterin başında bulunması gereklidir.